Skoda Skoda Flota Skoda Auto Szkoła Flota Volkswagen Leasing Polska

Regulamin Konkursu - EKSPERT FLOTOWY 2017

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pt. EKSPERT FLOTOWY 2017 (zwanego dalej “Konkursem”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000333142, NIP: 781-18-40-772, wydawca czasopisma FLOTA, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Partnerami Głównymi Konkursu – Współorganizatorami są:
  1. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej 44, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000327143 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169, z kapitałem zakładowym w wysokości 331.009.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden milionów dziewięć tysięcy złotych);
  2. Volkswagen Leasing GmbH z siedzibą w Brunszwiku (38112), Gifhorner Str. 57, Niemcy, wpisaną do Rejestru Handlowego B prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Brunszwiku pod numerem HRB 1858, o kapitale zakła­dowym 76.004.000,00 euro, działającą poprzez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 490087, NIP 1070028292.


zwani dalej „Partnerami Głównymi” Konkursu

 1. Partnerem Konkursu jest:
  1. Szkoła Auto, Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI "OCTAVIUS" | ul. Opłotki 21, 60-012 Poznań, NIP: 779-22-66-733. Sąd rejonowy w Poznaniu XXI Wydz. Gosp., KRS:0000239387


zwany dalej „Partnerem Konkursu”.

 1. Konkurs trwa od 10 kwietnia do 30 listopada 2017 r. i składa się z 3 etapów.
 2. Celami Konkursu są:
  • wybór Eksperta Flotowego 2017 - osoby, która posiada wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu fleet managementu,
  • propagowanie wiedzy fachowej związanej z bezpieczeństwem na drodze, finansowaniem flot, polityki flotowej, serwisowania itp.,
  • propagowanie najnowszych rozwiązań związanych z zarządzaniem parkiem samochodów służbowych.
 1. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 2. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Konkursie do dnia 10 września 2017 roku za pośrednictwem poprawnie wypełnionego formularza dostępnego na stronie projektu www.ekspert-flotowy.pl
 3. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej "Uczestnikiem") akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, Partnerów Konkursu oraz na stronie www.ekspert-flotowy.pl
 5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie Fleet Manager – osoba odpowiedzialna za zarządzanie parkiem samochodowym w przedsiębiorstwie lub osoba, której obowiązki służbowe w jakikolwiek sposób związane są z zarządzaniem flotą samochodów służbowych. Udział w Konkursie jest bezpośrednio związany z działalnością zawodową Uczestnika.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Partnerów Głównych oraz Partnerów Konkursu bezpośrednio zaangażowani w organizację Konkursu lub mający związek z jego organizacją oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.

11. Celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że w Konkursie mogą brać udział również

Fleet Managerowie będący członkami Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, z wyłączeniem członków tego Stowarzyszenia bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu lub mających związek z jego organizacją. Członkowie Stowarzyszenia bezpośrednio zaangażowani w organizację Konkursu lub mający związek z jego organizacją, zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności informacji uzyskanych w związku z organizacją Konkursu.

 1. Konkurs nie jest adresowany do konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
 2. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości przebiegu Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie:
  • Tomasz Koter, Škoda
  • Michał Zmitrowicz,  Škoda Auto Szkoła
  • Daniel Trzaskowski, Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce
  • Wojciech Kukuła, redaktor naczelny magazynu FLOTA
  • Krzysztof Koszewski, SKFS
 3. Wszyscy finaliści otrzymają zaświadczenia - certyfikaty potwierdzające udział w Konkursie, natomiast zwycięzcom Konkursu zostaną wręczone statuetki.
 4.  Nagrodami w Konkursie będą:
  - Pobyty w SPA o wartości łącznej 7 000 pln netto i nagrody pieniężne.
 5. Wszyscy finaliści otrzymają również zaświadczenia - certyfikaty potwierdzające udział w Konkursie, zestawy upominków – niespodzianek, ufundowane przez Partnerów Konkursu.
 6. Nagrody pieniężne, o których mowa w pkt 15 powyżej, zostaną pobrane od zwycięzców na zapłatę podatku od nagród. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce lub zamiany utraconego uprawnienia na inne uprawnienie.
 7. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności uzasadnionych wątpliwości co do rozdziału nagród w Konkursie, wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisję Konkursową.
   
 8. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności uzasadnionych wątpliwości, co do rozdziału nagród w Konkursie, wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisję Konkursową.
 9. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13. Dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, adres e-mail, zajmowane stanowisko telefon kontaktowy) oraz pozostałe dane z formularza administracyjnego (nazwa firmy, w której pracuje uczestnik, dane adresowe firmy w której pracuje uczestnik, NIP firmy w której pracuje uczestnik, liczebność zarządzanej floty, główne marki zarządzanej floty, sposób finansowania floty oraz jej wiek) przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz wręczeniem nagród.
 10. Za dobrowolną zgodą Uczestnika, wyrażoną oddzielnie, podawane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora, Partnerów Głównych oraz Partnera Konkursu lub/i inne wskazane podmioty, w celach promocyjnych i marketingowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie, uzyskania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 12. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
 13. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania Konkursu, na opublikowanie informacji o Uczestniku: jego imienia i nazwiska w magazynie FLOTA, na stronie ekspert-flotowy.pl, flota.com.pl, www.skoda-auto.pl, www.skoda-flota.pl, www.vwleasing.pl
 14. Uczestnictwo w Konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w Regulaminie zadań, z zastrzeżeniem, iż w ramach ich realizacji Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu oraz powszechnie przyjętych zwyczajowych zasad fair play.

Przebieg Konkursu i zadania Uczestnika Konkursu

a. Ocena I etapu

 1. W miesięczniku „Flota”, a także na stronie www.flota.com.pl, będą się pojawiać artykuły, informacje, teksty eksperckie, relacje, materiały foto i video, wywiady eksperckie.
 2. Na podstawie wymienionych powyżej materiałów będą przygotowywane testy sprawdzające wiedzę Uczestnika z zagadnień poruszanych podczas danego etapu.
 3. W maju, czerwcu i wrześniu 2017 roku odbędzie się 5 spotkań flotowych w czterech miastach Polski (Warszawa, Poznań, Wrocław, Sopot). Każdy Uczestnik powinien wziąć udział w jednym ze szkoleń, po którym zostanie poproszony o wypełnienie na swoim profilu testu sprawdzającego wiedzę z danego tematu. Informację dotyczącą miejsca szkolenia i tematykę poszczególnych szkoleń Organizator dostarczy do dnia 10 maja 2017 za pośrednictwem profilu Uczestnika. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty związane z dojazdem na miejsce szkolenia we własnym zakresie.
 4. Za udział w szkoleniu Uczestnik otrzymuje dodatkowe 5 pkt (5 pkt za 1 przebyte szkolenie)
 5. Z grupy wszystkich zgłoszonych Uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów za I etap zostanie wybranych 30 osób, które przejdą do II etapu (półfinału).
 6. Organizator ma prawo przyznać kilka "dzikich kart" premiujących uczestników awansem do II etapu.

Ocena II etapu (półfinał)

 1. Z grupy 30 Półfinalistów zostanie wyłonionych 15 Finalistów Konkursu.
 2. Zadaniem półfinałowym będzie przygotowanie krótkiej pracy przez Uczestników. Jurorami, którzy ocenią wszystkie prace będzie Komisja Konkursowa, której skład podany jest w pkt. 13.
 3. Wgląd do prac półfinalistów ma jedynie Komisja Konkursowa. Prace nie będą nigdzie dalej publikowane ani rozpowszechniane.
 4. Do grupy 15 Finalistów zakwalifikują się Uczestnicy, którzy zdobyli największą ilość punktów, w skład których wchodzą: punkty z I etapu + punkty z ocenionej pracy półfinałowej. W przypadku remisu Komisja Konkursowa decyduje o ilości zwiększonych miejsc w Finale.

Ocena III etapu (finał)

 1. Finał Konkursu odbędzie się w Poznaniu i będzie złożony z dwóch etapów: egzamin teoretyczny z dotychczasowo zdobytej wiedzy oraz egzamin praktyczny prowadzony przez SKODA Szkołę Auto.
 2. Finaliści Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie punktacji zdobytej podczas: egzaminu teoretycznego, egzaminu praktycznego i pracy półfinałowej.  W przypadku remisu do sumy z w/w elementów Konkursu zostaną doliczone punkty z etapu I (testy + udział w szkoleniu).
 3. Punktacji podlegają wszystkie testy: 35 pkt za poprawnie wypełniony test (20 pytań po 1 pkt, 5 pytań po 3 pkt). Za udział w szkoleniu przysługuje dodatkowe 5 pkt za każde przebyte szkolenie.
 4. Harmonogram Konkursu i tematykę projektu zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Koszty dodatkowe (np. dojazdu na szkolenie) zostaną pokryte indywidualnie przez Uczestników.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na adres: FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż 14 dni od ogłoszenia listy zwycięzców. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Komisję Konkursową.
 4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Konkursowej za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

 

16.11.2017 – X Jubileuszowa Gala PZWLP
- wręczenie nagród V edycji Eksperta Flotowego

Uczestnicy V edycji zarządzają flotą:
53799
pojazdów!

Uczestnicy wszystkich edycji projektu zarządzali łącznie:
238585
pojazdami!

I MIEJSCE

Sylwester Kulesza
Cartrack Polska Sp. z o.o.

II MIEJSCE

Mateusz Zaleśny
ViaCon Sp. z o.o.

III MIEJSCE

Adam Stańczak
Sii Sp. z o.o.

ŠKODA:
Agata Namysłowska-Michalak
agata.namyslowska-michalak@skoda-auto.pl
tel. +48 61 627 32 43,
Škoda Szkoła Auto:
Michał Zmitrowicz
michalz@szkola-auto.eu
tel. +48 61 893 24 53
Volkswagen Financial Services:
Diana Ostaszewska
d.ostaszewska@pl.vwfsag.de
tel. +48 22 538 78 73
Magazyn Flota:
Magdalena Jakubowicz
magdalena.jakubowicz@forum-media.pl
tel. 792 291 074

Wojciech Kukuła,
wojtek.kukula@forum-media.pl
tel. +48 61/66 83 117