Specjalistów jest wielu. Ekspert jest jeden.

Regulamin Projektu - EKSPERT FLOTOWY EKSTRA 2020

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem projektu pt. EKSPERT FLOTOWY EKSTRA 2020 (zwanego dalej “Projekt”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037307, NIP: 7811551223, REGON: 631046924, kapitał zakładowy 300 000,00 zł, wydawca czasopisma FLOTA, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Partnerem Głównym Projektu – Współorganizatorem jest Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 490087, NIP 1070028292, zwany dalej „Partnerem Głównym” Projektu.
 3. Projekt trwa od 16 czerwca do 31 października 2020 r.
 4. Celami Projektu są:
  1. propagowanie wiedzy fachowej związanej z bezpieczeństwem na drodze, finansowaniem flot, polityki flotowej, serwisowania itp.,
  2. propagowanie najnowszych rozwiązań związanych z zarządzaniem parkiem samochodów służbowych.
 5. Projekt będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 6. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Projekcie do dnia 30 września za pośrednictwem poprawnie wypełnionego formularza dostępnego na stronie projektu www.ekspert-flotowy.pl .
 7. Regulamin określa zasady udziału w Projekcie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej "Uczestnikiem") akceptuje w chwili przystąpienia do Projektu.
 8. Regulamin Projektu jest dostępny w siedzibie Organizatora, Partnera Głównego oraz na stronie www.ekspert-flotowy.pl
 9. Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie Fleet Manager – osoba odpowiedzialna za zarządzanie parkiem samochodowym w przedsiębiorstwie lub osoba, której obowiązki służbowe w jakikolwiek sposób związane są z zarządzaniem flotą samochodów służbowych. Udział w Konkursie jest bezpośrednio związany z działalnością zawodową Uczestnika.
 10. W Projekcie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Partnera Głównego bezpośrednio zaangażowani w organizację Projektu lub mający związek z jego organizacją oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Projektu.
 11. Projekt nie jest adresowany do konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.

Dane osobowe Uczestników Projektu

 1. Administratorzy danych osobowych Uczestników Projektu „Ekspert Flotowy Ekstra”
  • Forum Media Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: Forum);
  • Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VWFS).
 2. Dane kontaktowe Inspektorów Ochrony Danych:
 3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Uczestników Projektu „Ekspert Flotowy Ekstra” (dalej: Uczestnicy Projektu):
  • Przez Forum i VWFS jako Współadministratorów danych osobowych:
   • Organizacja i obsługa szkoleń w ramach Projektu „Ekspert Flotowy Ekstra” – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”);
   • Cele archiwalne – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnionym interesem Forum oraz VWFS jest możliwość zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usług lub zgodności działania administratorów z przepisami prawa.
  • Przez VWFS jako odrębnego administratora danych:
   • Marketing usług i produktów VWFS, rozumiany jako określenie preferencji lub potrzeb w zakresie produktów i usług VWFS, przygotowanie i przedstawienie ofert marketingowych VWFS, w tym ofert kierowanych do Pracodawcy Uczestnika Projektu, prowadzenie analiz i statystyk marketingowych oraz badań marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Projektu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   • Marketing usług i produktów podmiotów z Grupy Volkswagen, rozumiany jako określenie preferencji lub potrzeb w zakresie produktów i usług Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przygotowanie i przedstawienie ofert marketingowych tych podmiotów, w tym ofert kierowanych do Pracodawcy Uczestnika Projektu, prowadzenie analiz i statystyk marketingowych oraz badań marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Projektu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   • Cele archiwalne – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnionym interesem VWFS jest możliwość zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usług lub zgodności działania administratora z przepisami prawa.
 4. Informacje dotyczące profilowania:
  Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Projektu przez VWFS może odbywać się w sposób zautomatyzowany jako profilowanie w celach marketingowych VWFS oraz celach marketingowych podmiotów z Grupy Volkswagen – aby przeanalizować zainteresowania i potrzeby Uczestnika Projektu w zakresie produktów i usług VWFS oraz podmiotów z Grupy Volkswagen, a następnie zaproponować mu ofertę opracowaną indywidualnie do jego potrzeb.
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  Dane osobowe Uczestnika Projektu będą przechowywane przez:
  • Forum i VWFS jako Współadministratorów danych: przez czas organizacji i przeprowadzenia szkoleń – dla celów przeprowadzenia szkoleń oraz archiwalnych, a po tym okresie przez 3 lata – dla celów archiwalnych;
  • VWFS jako odrębnego administratora danych:
   • do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych VWFS (jeśli została wyrażona), jednak nie dłużej niż przez 5 lat od momentu wyrażenia zgody – dla celów marketingowych oraz archiwalnych, a po tym okresie przez 3 lata – dla celów archiwalnych;
   • do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podmiotów z Grupy Volkswagen (jeśli została wyrażona), jednak nie dłużej niż przez 5 lat od momentu wyrażenia zgody – dla celów marketingowych oraz archiwalnych, a po tym okresie przez 3 lata – dla celów archiwalnych.
 6. Odbiorcy danych:
  • Podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, w tym organy nadzorcze;
  • Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie danego administratora, m.in. podmioty z Grupy Volkswagen, dostawcy usług IT, dealerzy, kurierzy, podmioty świadczące usługi marketingowe, audytowe, archiwizacji danych, niszczenia dokumentów oraz inne administracyjne. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umów z danym administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą:
  Uczestnikowi Projektu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo otrzymania od Współadministratorów zasadniczej treści uzgodnień pomiędzy nimi w zakresie ochrony danych osobowych, a także prawo wycofania w dowolnym momencie wyrażonych dla VWFS zgód – wycofanie zgód nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na ich podstawie przed ich wycofaniem. Zgody można wycofać kontaktując się z VWFS poprzez adres e-mail: diana.ostaszewska@vwfs.com. W zakresie przetwarzania danych osobowych przez Forum i VWFS na zasadzie współadministrowania, Uczestnik Projektu może się kontaktować z administratorami poprzez adres e-mail: bok@forum-media.pl lub listowanie pod adresem Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań z dopiskiem „Moje dane osobowe”. W zakresie przetwarzania danych osobowych przez VWFS jako odrębnego administratora, Uczestnik Projektu może się kontaktować z administratorem poprzez adres e-mail: diana.ostaszewska@vwfs.com. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w szkoleniu. Bez podania danych osobnych uczestnictwo w szkoleniu nie jest możliwe.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Projektu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
2017-04-04 00:00:00
patroni merytoryczni
 • PZPM
 • PZWLP
 • GFP Legal
 • Partnerstwo dla bezpieczenstwa drogowego
 • SKFS
 • PZPO
 • ZPL
 • SPRM
 • PGM
 • ITS
 • PSPA
 • Piszcz i Wspolnicy
ZNAJDŹ NAS: