Specjalistów jest wielu. Ekspert jest jeden.

Regulamin Konkursu - EKSPERT FLOTOWY 2018

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pt. EKSPERT FLOTOWY 2018 (zwanego dalej “Konkursem”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000333142, NIP: 781-18-40-772, wydawca czasopisma FLOTA, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Partnerami Głównymi Konkursu – Współorganizatorami są:
  1. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej 44, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000327143 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169, z kapitałem zakładowym w wysokości 331.009.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden milionów dziewięć tysięcy złotych);
  2. Volkswagen Leasing GmbH z siedzibą w Brunszwiku (38112), Gifhorner Str. 57, Niemcy, wpisaną do Rejestru Handlowego B prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Brunszwiku pod numerem HRB 1858, o kapitale zakła­dowym 76.004.000,00 euro, działającą poprzez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 490087, NIP 1070028292.


zwani dalej „Partnerami Głównymi” Konkursu

 1. Partnerem Konkursu jest:
  1. Szkoła Auto, Stowarzyszenie AUTOKLUB POZNAŃSKI "OCTAVIUS" | ul. Opłotki 21, 60-012 Poznań, NIP: 779-22-66-733. Sąd rejonowy w Poznaniu XXI Wydz. Gosp., KRS:0000239387


zwany dalej „Partnerem Konkursu”.

 1. Konkurs trwa od 20 kwietnia do 30 listopada 2018 r. i składa się z 2 etapów.
 2. Celami Konkursu są:
  • wybór Eksperta Flotowego 2018 - osoby, która posiada wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu fleet managementu,
  • propagowanie wiedzy fachowej związanej z bezpieczeństwem na drodze, finansowaniem flot, polityki flotowej, serwisowania itp.,
  • propagowanie najnowszych rozwiązań związanych z zarządzaniem parkiem samochodów służbowych.
 1. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 2. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Konkursie do dnia 5 października 2018 roku za pośrednictwem poprawnie wypełnionego formularza dostępnego na stronie projektu www.ekspert-flotowy.pl
 3. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej "Uczestnikiem") akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, Partnerów Konkursu oraz na stronie www.ekspert-flotowy.pl
 5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie Fleet Manager – osoba odpowiedzialna za zarządzanie parkiem samochodowym w przedsiębiorstwie lub osoba, której obowiązki służbowe w jakikolwiek sposób związane są z zarządzaniem flotą samochodów służbowych. Udział w Konkursie jest bezpośrednio związany z działalnością zawodową Uczestnika.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Partnerów Głównych oraz Partnerów Konkursu bezpośrednio zaangażowani w organizację Konkursu lub mający związek z jego organizacją oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.

11. Celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że w Konkursie mogą brać udział również Fleet Managerowie będący członkami Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, z wyłączeniem członków tego Stowarzyszenia bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu lub mających związek z jego organizacją. Członkowie Stowarzyszenia bezpośrednio zaangażowani w organizację Konkursu lub mający związek z jego organizacją, zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności informacji uzyskanych w związku z organizacją Konkursu.

 1. Konkurs nie jest adresowany do konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
 2. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości przebiegu Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie:
  • Tomasz Koter, Škoda
  • Michał Zmitrowicz, Škoda Auto Szkoła
  • Daniel Trzaskowski, Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce
  • Wojciech Kukuła, redaktor naczelny magazynu FLOTA
  • Krzysztof Koszewski, SKFS
 3. Wszyscy finaliści otrzymają zaświadczenia - certyfikaty potwierdzające udział w Konkursie, natomiast zwycięzcom Konkursu zostaną wręczone statuetki.
 4.  Nagrodami w Konkursie będą:
  - Wyjazd na 89 Salon Samochodowy do Genewy w marcu 2019 oraz nagrody pieniężne. 
 5. Wszyscy finaliści otrzymają również zaświadczenia - certyfikaty potwierdzające udział w Konkursie, zestawy upominków – niespodzianek, ufundowane przez Partnerów Konkursu.
 6. Nagrody pieniężne, o których mowa w pkt 15 powyżej, zostaną pobrane od zwycięzców na zapłatę podatku od nagród. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce lub zamiany utraconego uprawnienia na inne uprawnienie.
 7. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności uzasadnionych wątpliwości co do rozdziału nagród w Konkursie, wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisję Konkursową.
 8. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności uzasadnionych wątpliwości, co do rozdziału nagród w Konkursie, wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisję Konkursową.
 9. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator - FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13. Dane osobowe Uczestników (imię i nazwisko, adres e-mail, zajmowane stanowisko telefon kontaktowy) oraz pozostałe dane z formularza administracyjnego (nazwa firmy, w której pracuje uczestnik, dane adresowe firmy w której pracuje uczestnik, NIP firmy w której pracuje uczestnik, liczebność zarządzanej floty, główne marki zarządzanej floty, sposób finansowania floty oraz jej wiek) przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz wręczeniem nagród.
 10. Za dobrowolną zgodą Uczestnika, wyrażoną oddzielnie, podawane przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym dane osobowe mogą być przetwarzane przez Organizatora, Partnerów Głównych oraz Partnera Konkursu lub/i inne wskazane podmioty, w celach promocyjnych i marketingowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie, uzyskania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 12. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
 13. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania Konkursu, na opublikowanie informacji o Uczestniku: jego imienia i nazwiska w magazynie FLOTA, na stronie ekspert-flotowy.pl, flota.com.pl, www.skoda-auto.pl, www.skoda-flota.pl, www.vwleasing.pl
 14. Uczestnictwo w Konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w Regulaminie zadań, z zastrzeżeniem, iż w ramach ich realizacji Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu oraz powszechnie przyjętych zwyczajowych zasad fair play.

Przebieg Konkursu i zadania Uczestnika Konkursu

a. Ocena I etapu

 1. W miesięczniku „Flota”, a także na stronie www.flota.com.pl, będą się pojawiać artykuły, informacje, teksty eksperckie, relacje, materiały foto i video, wywiady eksperckie.
 2. Na podstawie wymienionych powyżej materiałów będą przygotowywane testy sprawdzające wiedzę Uczestnika z zagadnień poruszanych podczas danego etapu.
 3. W maju, czerwcu i wrześniu 2018 roku odbędą się 3 spotkania flotowe w Warszawie. Każdy Uczestnik powinien wziąć udział w jednym ze szkoleń, po którym zostanie poproszony o wypełnienie na swoim profilu testu sprawdzającego wiedzę z danego tematu. Informację dotyczącą miejsca szkolenia i tematykę poszczególnych szkoleń Organizator dostarczy do dnia 10 maja 2018 za pośrednictwem profilu Uczestnika. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty związane z dojazdem na miejsce szkolenia we własnym zakresie.
 4. Za udział w szkoleniu Uczestnik otrzymuje dodatkowe 5 pkt (5 pkt za 1 przebyte szkolenie)
 5. Z grupy wszystkich zgłoszonych Uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów za I etap zostanie wybranych 15 osób, które przejdą do II etapu (finały).
 6. Organizator ma prawo przyznać kilka "dzikich kart" premiujących uczestników awansem do II etapu.

Ocena III etapu (finał)

 1. Finał Konkursu odbędzie się w Poznaniu i będzie złożony z dwóch etapów: egzamin teoretyczny z dotychczasowo zdobytej wiedzy oraz egzamin praktyczny prowadzony przez SKODA Szkołę Auto.
 2. Finaliści Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie punktacji zdobytej podczas: egzaminu teoretycznego, egzaminu praktycznego i pracy półfinałowej. W przypadku remisu do sumy z w/w elementów Konkursu zostaną doliczone punkty z etapu I (testy + udział w szkoleniu).
 3. Punktacji podlegają wszystkie testy: 35 pkt za poprawnie wypełniony test (20 pytań po 1 pkt, 5 pytań po 3 pkt). Za udział w szkoleniu przysługuje dodatkowe 5 pkt za każde przebyte szkolenie.
 4. Harmonogram Konkursu i tematykę projektu zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Koszty dodatkowe (np. dojazdu na szkolenie) zostaną pokryte indywidualnie przez Uczestników.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na adres: FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż 14 dni od ogłoszenia listy zwycięzców. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Komisję Konkursową.
 4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Konkursowej za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
2017-04-04 00:00:00
patroni merytoryczni
 • GFP Legal
 • ITS
 • PGM
 • PZPO
 • Partnerstwo dla bezpieczenstwa drogowego
 • PZPM
 • SKFS
 • PSPA
 • PZWLP
 • Piszcz i Wspolnicy
 • ZPL
ZNAJDŹ NAS: