Specjalistów jest wielu. Ekspert jest jeden.

Regulamin Konkursu - EKSPERT FLOTOWY 2019

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pt. EKSPERT FLOTOWY 2019 (zwanego dalej “Konkursem”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037307, NIP: 7811551223, REGON: 631046924, kapitał zakładowy 300 000,00  zł, wydawca czasopisma FLOTA, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Partnerami Głównymi Konkursu – Współorganizatorami są:
  1. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000327143 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169, z kapitałem zakładowym w wysokości 331.009.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden milionów dziewięć tysięcy złotych);
  2. Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 490087, NIP 1070028292.


zwani dalej „Partnerami Głównymi” Konkursu

 1. Partnerem Konkursu jest:
  1. Škoda Auto Szkoła – stowarzyszenie kultury fizycznej AUTOKLUB POZNAŃSKI "OCTAVIUS", ul. Opłotki 21, 60-012 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000239387, REGON: 300104641, NIP: 7792266733.


zwane dalej „Partnerem Konkursu”.

 1. Konkurs trwa od 13 maja do 31 grudnia 2019 r. i składa się z 2 etapów.
 2. Celami Konkursu są:
  • wybór Eksperta Flotowego 2019 - osoby, która posiada wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu fleet managementu,
  • propagowanie wiedzy fachowej związanej z bezpieczeństwem na drodze, finansowaniem flot, polityki flotowej, serwisowania itp.,
  • propagowanie najnowszych rozwiązań związanych z zarządzaniem parkiem samochodów służbowych.
 3. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 4. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w Konkursie do dnia 4 października 2019 roku za pośrednictwem poprawnie wypełnionego formularza dostępnego na stronie projektu www.ekspert-flotowy.pl .
 5. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej "Uczestnikiem") akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 6. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, Partnerów Konkursu oraz na stronie www.ekspert-flotowy.pl
 7. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie Fleet Manager – osoba odpowiedzialna za zarządzanie parkiem samochodowym w przedsiębiorstwie lub osoba, której obowiązki służbowe w jakikolwiek sposób związane są z zarządzaniem flotą samochodów służbowych. Udział w Konkursie jest bezpośrednio związany z działalnością zawodową Uczestnika.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Partnerów Głównych oraz Partnerów Konkursu bezpośrednio zaangażowani w organizację Konkursu lub mający związek z jego organizacją oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.
 9. Celem uniknięcia wątpliwości postanawia się, że w Konkursie mogą brać udział również Fleet Managerowie będący członkami Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, z wyłączeniem członków tego Stowarzyszenia bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu lub mających związek z jego organizacją. Członkowie Stowarzyszenia bezpośrednio zaangażowani w organizację Konkursu lub mający związek z jego organizacją, zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności informacji uzyskanych w związku z organizacją Konkursu.
 10. Konkurs nie jest adresowany do konsumentów w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
 11. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości przebiegu Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie:
  • Tomasz Koter, Škoda
  • Michał Zmitrowicz, Škoda Auto Szkoła
  • Daniel Trzaskowski, Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce
  • Magdalena Jakubowicz, Forum Media Polska
  • Krzysztof Koszewski, SKFS
 12. Wszyscy finaliści otrzymają zaświadczenia - certyfikaty potwierdzające udział w Konkursie, natomiast zwycięzcom Konkursu zostaną wręczone statuetki.
 13.  Nagrodami w Konkursie będą: - Voucher na dowolną wycieczkę ze wskazanym biurem podróży przez Organizatora oraz nagrody pieniężne w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej w Konkursie, obliczonej według wzoru [Wartość nagrody * 10/9 – Wartość nagrody] i zaokrąglonej do pełnej złotówki. 
 14. Wszyscy finaliści otrzymają również zaświadczenia - certyfikaty potwierdzające udział w Konkursie, zestawy upominków – niespodzianek, ufundowane przez Partnerów Konkursu.
 15. Nagrody pieniężne, o których mowa w pkt 16 powyżej, zostaną pobrane od zwycięzców na zapłatę podatku od nagród poprzez ich potrącenie i zostaną przeznaczone na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce lub zamiany utraconego uprawnienia na inne uprawnienie.
 16. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności uzasadnionych wątpliwości co do rozdziału nagród w Konkursie, wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisję Konkursową.

Dane osobowe Uczestników Konkursu

 1. W związku z wzięciem udziału w Konkursie, współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu są: Organizator - FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Współorganizatorzy - Volkswagen Group Polska sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu i Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce 

 

 1. Współadministratorzy będą przetwarzać dane osobowe Uczestników Konkursu w celu:
  1. organizacji, obsługi Konkursu i prawidłowego wykonania postanowień Regulaminu, w tym umożliwienia wzięcia udziału w Konkursie, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”;
  2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto dane osobowe Uczestników Konkursu każdy z Współadministratorów będzie odrębnie przetwarzać w celach marketingowych, w granicach swojego marketingu bezpośredniego, z powołaniem na podstawę uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Dodatkowo, o ile Uczestnik Konkursu wyrazi odrębną zgodę (oddzielnie dla FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. i/lub Volkswagen Leasing GmbH), FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., Volkswagen Leasing GmbH może prowadzić komunikację handlową drogą elektroniczną oraz telefoniczną przy użyciu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym. Zgoda taka może być wycofana w każdym czasie – w przypadku Forum Media Polska Sp.  z o.o. poprzez kontakt na adres e-mail: bok@forum-media.pl lub pisemnie na adres Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań; w przypadku Volkswagen Leasing GmbH poprzez kontakt diana.ostaszewska@vwfs.com

 1. Organizator – Forum Media Polska Sp. z o.o. - będzie  przetwarzać dane osobowe Uczestników Konkursu w celu:
  1. udokumentowania wzięcia udziału w Konkursie i jego rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  2. przyjmowania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W powyższych przypadkach Organizator jest samodzielnym administratorem danych Uczestników Konkursu.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące reguł przetwarzania danych Uczestników Konkursu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Współadministratorzy przy przetwarzaniu danych osobowych stosują zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w RODO.
 3. Współadministratorzy stosują odpowiednie środki bezpieczeństwa odpowiadające ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Współadministratorzy ocenili prawdopodobieństwo wystąpienia i wagę zagrożenia. Współadministratorzy w szczególności uwzględniają ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych.
 4. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania Konkursu, na opublikowanie informacji o Uczestniku: jego imienia i nazwiska w magazynie FLOTA, na stronie ekspert-flotowy.pl, flota.com.pl, www.skoda-auto.pl, www.skoda-flota.pl, www.vwleasing.pl.

 

Uczestnictwo w Konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w Regulaminie zadań, z zastrzeżeniem, iż w ramach ich realizacji Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu oraz powszechnie przyjętych zwyczajowych zasad fair play.

Przebieg Konkursu i zadania Uczestnika Konkursu

a. Ocena I etapu

 1. W miesięczniku „Flota”, a także na stronie www.flota.com.pl, będą się pojawiać artykuły, informacje, teksty eksperckie, relacje, materiały foto i video, wywiady eksperckie.
 2. Na podstawie wymienionych powyżej materiałów będą przygotowywane testy sprawdzające wiedzę Uczestnika z zagadnień poruszanych podczas danego etapu.
 3. W maju, czerwcu i wrześniu 2019 roku odbędą się 3 spotkania flotowe w Warszawie. Każdy Uczestnik powinien wziąć udział w jednym ze szkoleń, po którym zostanie poproszony o wypełnienie na swoim profilu testu sprawdzającego wiedzę z danego tematu. Informację dotyczącą miejsca szkolenia i tematykę poszczególnych szkoleń Organizator dostarczy do dnia 20 maja 2019 za pośrednictwem profilu Uczestnika. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty związane z dojazdem na miejsce szkolenia we własnym zakresie.
 4. Za udział w szkoleniu Uczestnik otrzymuje dodatkowe 5 pkt (5 pkt za 1 przebyte szkolenie)
 5. Z grupy wszystkich zgłoszonych Uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów za I etap zostanie wybranych 15 osób, które przejdą do II etapu (finały).
 6. Organizator ma prawo przyznać kilka "dzikich kart" premiujących uczestników awansem do II etapu.

Ocena III etapu (finał)

 1. Finał Konkursu odbędzie się w Poznaniu i będzie złożony z dwóch etapów: egzamin teoretyczny z dotychczasowo zdobytej wiedzy oraz egzamin praktyczny prowadzony przez SKODA Szkołę Auto.
 2. Finaliści Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie punktacji zdobytej podczas: egzaminu teoretycznego, egzaminu praktycznego i pracy półfinałowej. W przypadku remisu do sumy z w/w elementów Konkursu zostaną doliczone punkty z etapu I (testy + udział w szkoleniu).
 3. Punktacji podlegają wszystkie testy: 35 pkt za poprawnie wypełniony test (20 pytań po 1 pkt, 5 pytań po 3 pkt). Za udział w szkoleniu przysługuje dodatkowe 5 pkt za każde przebyte szkolenie.
 4. Harmonogram Konkursu widoczny jest w zakładce "Kalendarium".
 5. Koszty dodatkowe (np. dojazdu na szkolenie) zostaną pokryte indywidualnie przez Uczestników.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na adres: FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż 14 dni od ogłoszenia listy zwycięzców. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Komisję Konkursową.
 4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Konkursowej za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1: Zasady przetwarzania danych osobowych

2017-04-04 00:00:00
patroni merytoryczni
 • GFP Legal
 • ITS
 • PSPA
 • SPRM
 • ZPL
 • PZWLP
 • Piszcz i Wspolnicy
 • PZPO
 • PGM
 • PZPM
 • Partnerstwo dla bezpieczenstwa drogowego
 • SKFS
ZNAJDŹ NAS: