Umowy ramowe a opodatkowanie leasingu od 1 stycznia 2019 r.

Od początku 2019 r. obowiązują nowe zasady rozliczania aut osobowych na gruncie podatków dochodowych. Zgodnie z nimi podatnik, który wziął w leasingu pojazd o wartości przekraczającej 150 000 zł, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko część rat, w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu. Zasada ta jednak obowiązuje w stosunku do umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2019 r.

2019-06-25 13:17:52
Poziom :

Ta na pozór prosta reguła budzi jednak w praktyce wątpliwości. W szczególności powstaje pytanie, jakie zasady stosować w stosunku do umów leasingu/najmu o charakterze ramowym.

Co do zasady przedmiotem takich umów jest ustalenie tylko ogólnych warunków, na jakich leasingodawcy mają oddawać w używanie samochody oraz świadczyć usługi z tym związane (np. ubezpieczenia). Często umowy takie zawierają tylko ogólne wskazanie okresu używania samochodów, a także ogólne warunki dokonywania miesięcznych płatności za przekazane w przyszłości samochody, zasad ubezpieczania, wystawiania faktur oraz kar umownych. Niemniej sama konkretyzacja przedmiotu leasingu oraz ubezpieczenia zostaje dokonana dopiero w przyszłości w odpowiednim zamówieniu, które wskazuje dokładnie datę oddania auta w leasing oraz jego wszystkie parametry.

W praktyce to właśnie w samym zamówieniu następuje wskazanie:

 • liczby samochodów, które leasingodawca oddaje klientowi do użytkowania,
 • terminu oddania samochodów do użytkowania,
 • marki i modelu samochodów, wersji wyposażenia, rodzaju skrzyni biegów, mocy i pojemności silnika, koloru nadwozia, koloru tapicerki, liczby drzwi, ładowności, masy własnej, liczby miejsc, rodzaju paliwa itp.,
 • zakresu i sposobu ubezpieczenia samochodów,
 • wartości początkowej poszczególnych samochodów netto, wartości rezydualnej netto lub zakładanej wartości końcowej,
 • kwoty miesięcznej opłaty z tytułu użytkowania samochodów oraz innych kosztów świadczonej usługi,
 • okresu trwania umowy użytkowania poszczególnych samochodów poprzez wskazanie dokładnej daty rozpoczęcia i zakończenia użytkowania poszczególnych aut,
 • limitu przebiegu, stawki za przekroczenie limitu kilometrów, stawki za niewykorzystanie limitu kilometrów.

Postanowienia umowy ramowej mają więc charakter nadrzędny w stosunku do zamówień, które podpisywane są ad hoc w zależności od zapotrzebowania danego leasingobiorcy na konkretne auto.

W momencie wejścia w życie nowych regulacji Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że z początkiem tego roku wyda objaśnienia co do stosowania omawianych przepisów (w tym odpowiedniego ich stosowania w czasie). Niestety mamy już połowę roku, a obiecanych objaśnień brak. W tym zakresie nadal panuje cisza i podatnicy zdani są sami na siebie. Nic więc dziwnego, że biorą sprawy w swoje ręce i występują o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.

W jednej z ostatnio wydanych interpretacji organ podatkowy wskazał sposób opodatkowania umów ramowych zawartych przed 1 stycznia 2019 r. (0111-KDIB1-3.4010.50.2019.1.MO). Niestety potwierdziło się, że w takim przypadku należy każdorazowo sprawdzać, kiedy zawarte są postanowienia umowne szczegółowo określające warunki umowy i parametry przedmiotu leasingu. W praktyce więc to podpisanie zamówień i odpowiadających im umów szczegółowych będzie istotne dla opodatkowania leasingu, a nie sam moment zawarcia umowy ramowej.

Organ podkreślił, że umowa leasingu ma charakter terminowy, gdyż jest zawierana na czas oznaczony. Wskazanie zatem daty rozpoczęcia i zakończenia użytkowania poszczególnych pojazdów (tj. czasu trwania umowy leasingu) stanowi przedmiotowo istotny element treści czynności prawnej, bez którego nie dochodzi do zawarcia umowy. W związku z tym o skutecznym zawarciu umowy leasingu można mówić dopiero w momencie podpisania indywidualnej umowy użytkowania samochodów (zamówienia). Wtedy bowiem zostają ostatecznie potwierdzone wszystkie warunki określone w zamówieniach oraz wskazany zostaje czas trwania leasingu. Jeżeli więc takie umowy użytkowania samochodów zostały lub zostaną podpisane po 31 grudnia 2018 r. to do rozliczenia kosztów podatkowych z tytułu leasingu zastosowanie znajdą przepisy ustaw o podatkach dochodowych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

Niestety powyżej wskazane w interpretacji stanowisko organu podatkowego jest dla podatników niekorzystne i nie jest wykluczone, że również w przyszłości MF przyjmie taki sposób wykładni nowych regulacji. Warto więc przyjrzeć się podpisywanym umowom i sprawdzić, w którym momencie następuje ustalenie ostatecznych parametrów każdej z nich.

 

Magdalena Jaworska

radca prawny, doradca podatkowy

Senior Manager w MDDP

patroni merytoryczni
 • PZWLP
 • PGM
 • GFP Legal
 • Partnerstwo dla bezpieczenstwa drogowego
 • SPRM
 • PSPA
 • ZPL
 • Piszcz i Wspolnicy
 • ITS
 • SKFS
 • PZPO
 • PZPM
ZNAJDŹ NAS: