Płatność za zakup czy usługa finansowa?

Kwestia prawa odliczania podatku VAT z tytułu zakupu paliwa na stacji benzynowej przy płatności kartą paliwową od lat budziła kontrowersje. Dodatkowo niejednolite orzecznictwo w tym zakresie nie ułatwiało przedsiębiorcom rozstrzygnięcia tej kwestii.

2019-06-11 14:34:46
Poziom :

Problem dotyczy transakcji, w której udział biorą trzy podmioty: koncern paliwowy, operator kart paliwowych oraz przedsiębiorca dokonujący zakupu paliwa przy zastosowaniu wspomnianej karty. Rozliczenie takiej transakcji wygląda następująco: w pierwszej kolejności przedsiębiorca kupuje na stacji paliwo, płacąc kartą, następnie pod koniec miesiąca stacja benzynowa podlicza dokonane zakupy i wystawia fakturę na operatora kart paliwowych. Ten zaś wystawia fakturę przedsiębiorcy.

Wątpliwości sprowadzały się do tego, jak należy potraktować operatora/wydawcę kart paliwowych: czy jako podmiot uczestniczący w transakcji łańcuchowej (świadczący usługę opodatkowaną VAT), czy jako podmiot świadczący jedynie usługę finansową (która jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT).

Ostatecznie sprawą zajął się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w dniu 15 maja br. wydał wyrok w sprawie Vega International (sygn. C-235/18).

Co analizował Trybunał?

Sprawa dotyczyła austriackiej spółki Vega International, która zajmowała się zaopatrywaniem wszystkich swoich spółek (w tym Vega Poland) w karty paliwowe wydawane przez różnych dostawców paliw oraz zarządzaniem tymi kartami. Transportowane przez Vega Poland pojazdy były tankowane przy użyciu imiennych kart paliwowych wystawionych na podstawie danych kierowców. Ze względów organizacyjnych wszystkie transakcje za pomocą kart paliwowych realizowane były centralnie przez spółkę austriacką, która otrzymywała faktury z wykazanym VAT od polskich dostawców. Pod koniec każdego miesiąca Vega International refakturowała paliwo udostępnione do świadczenia usługi przewozu na swoje spółki zależne (m.in. na Vega Poland) i doliczała opłatę w wysokości 2%.

Vega Poland mogła albo skompensować faktury za karty paliwowe z fakturami wystawionymi na spółkę austriacką, albo sama opłacić faktury paliwowe w terminie do trzech miesięcy. Następnie spółka austriacka występowała do polskiego urzędu skarbowego o zwrot VAT.

Czego dotyczył spór?

Spór został zapoczątkowany pytaniem prejudycjalnym, jakie Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału, i dotyczył tego, czy Vega International jest podmiotem, który dokonuje dostawy paliwa (czyli czynności opodatkowanej na podstawie art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, w odniesieniu do której można odzyskać VAT), czy też świadczy jedynie na rzecz Vega Poland usługę pośrednictwa finansowego, która jest zwolniona z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 tej ustawy.

Jakie jest rozstrzygnięcie TSUE?

Po dokonaniu analizy kompleksowego materiału dowodowego i wcześniejszych orzeczeń w tym zakresie Trybunał uznał, że wystawca kart świadczy usługę kredytową zwolnioną z VAT. Jednocześnie podkreślił, że w żadnym momencie Vega International nie dysponuje paliwem, od zakupu którego domaga się zwrotu VAT, porównywalnie jak właściciel. Paliwo to jest bowiem nabywane przez Vega Poland od dostawców według jego uznania – wówczas on sam wybiera od którego dostawcy kupi paliwo, w jakiej ilości i kiedy. W konsekwencji Vega International funkcjonuje jak zwykła instytucja finansowa lub kredytowa, świadcząc tym samym usługę zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT.

Co orzeczenie TSUE oznacza dla polskich przedsiębiorców?

Przedsiębiorcy muszą przede wszystkim przeanalizować zawarte przez nich umowy oraz zweryfikować, czy w określonych przypadkach można mówić o tym, że mamy do czynienia z transakcją łańcuchową. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na następujące zapisy zawartych umów:

 • kto ma realny wpływ na określanie ceny towarów i usług (tj. ma możliwość udzielania rabatów i pobierania dodatkowych opłat),
 • kto ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne produktów nabywanych przy użyciu kart paliwowych,
 • kto ma realny wpływ na określenie katalogu towarów i usług nabywanych przy użyciu kart paliwowych.

Oczywiście nie ulega wątpliwości, że należy na bieżąco śledzić praktykę organów podatkowych, która powinna być widoczna w wydawanych interpretacjach. Warto wspomnieć, że w prasie pojawiają się pierwsze głosy mówiące, że Ministerstwo Finansów analizuje orzeczenie TSUE i niewykluczone jest wydanie interpretacji ogólnej w powyższej kwestii.

Autor: Anna Szkudlarek, doradca podatkowy, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy

patroni merytoryczni
 • PZPM
 • PZWLP
 • PSPA
 • Piszcz i Wspolnicy
 • GFP Legal
 • PGM
 • SKFS
 • ZPL
 • Partnerstwo dla bezpieczenstwa drogowego
 • PZPO
 • SPRM
 • ITS
ZNAJDŹ NAS: