Wydatki na zakup paliwa a ryczałt – fiskus nieugięty w swoim stanowisku

Samochody służbowe w firmach są nie tylko narzędziem pracy, lecz także elementem dodatkowej gratyfikacji dla pracownika, co wiąże się z tym, że są one wykorzystywane przez nich na ich cele prywatne.

2019-05-01 17:51:12
Poziom :

Do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono od 1 stycznia 2015 r. przepisy określające sposób ustalania zryczałtowanej wysokości przychodów z tytułu świadczenia polegającego na nieodpłatnym udostępnieniu możliwości używania samo- chodów służbowych do celów prywatnych. Pracownik, który używa samochód firmowy dla celów prywatnych, uzyskuje przychód z świadczeń nieodpłatnych. Przychód ten określa się na podstawie art. 12 ust. 2a-2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługujące- go pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

- 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,

- 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W przypadku natomiast wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów pry- watnych w wysokości 1/30 ww. kwot. Jeżeli jednak świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością ww. kwot a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Koszty zakupu paliwa

Przepisy dotyczące użytkowania przez pracowników samochodów dla celów prywatnych nie odnoszą się jednak do kwestii paliwa i innych wyszczególnionych kosztów. Organy podatkowe w wydanych interpretacjach twierdzą, że ryczałt ten nie obejmuje kosztów zakupu paliwa. Organy podatkowe uznają, że ryczałt z tytułu używania służbowego samochodu do celów prywatnych dotyczy tylko kosztów stałych utrzymania samo- chodu (z wyłączeniem wydatków na paliwo). Wojewódzkie  Sądy Administracyjne

i Naczelny Sąd Administracyjny uważają, że prawidłowym stanowiskiem jest stanowisko podatnika/przedsiębiorcy, zgodnie z którym użycie paliwa zostało już wkalkulowane do wartości przychodu z tytułu prywatnego użytkowania.

Jako przykład można podać orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, sygn. akt I SA/Wr 1595/15, we- dług którego Sąd uznał, że ryczałt obejmuje wydatki związane z zakupem paliwa.

Wyrok ten został zaskarżony przez Ministra Finansów. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 lipca 2018 r., sygn. akt II FSK 1185/16, oddalił skargę i potwierdził, że to podatnik ma rację. W wyroku tym czyta- my: „Podzielając w pełni stanowisko wyrażone w zaskarżonym wyroku, należy przyjąć, że przepis art. 12 u.p.d.o.f. nie zawiera ograniczeń dotyczących sposobu korzystania z samochodu, liczby przejechanych kilometrów, używania samochodu do jazd lokalnych czy też pozamiejscowych. Pracodawca (w tym wypadku Spółka), przekazując samochód służbowy, zgodnie z regulaminem jego użytkowania, oddaje poszczególnym pracownikom do użytku pojazd gotowy do jazdy zarówno z zapewnionym paliwem, jak i materiałami eksploatacyjnymi. Korzystanie z samochodu służbowego nie jest przecież możliwe bez paliwa. To tylko potwierdza konstatację, że przepisy ustanawiające ryczałtowy przychód wskazują na czynność „wykorzystania” samo- chodu służbowego, a nie na „prawo do wykorzystywania”. Tylko wówczas możliwe jest jego skuteczne wykorzystywanie, jeżeli sa- mochód jest w pełni przygotowany do eksploatacji. Odmienne rozwiązanie, wskazujące na wyłączenie paliwa z wydatków związanych z użytkowaniem samochodu służbowego, tj. wskazujące na jego odrębność, w konsekwencji stanowiłoby dalsze skomplikowanie w za- kresie prowadzenia niezbędnych ewidencji. To z kolei niweczyłoby ideę ryczałtu i założonego nią celu. Przytoczony przepis nie daje podstaw do różnicowania dla celów podatkowych – co czyni organ – kosztów, które mogą być objęte ryczałtem (np. ubezpieczenie, bieżące napra- wy i przeglądy) od tych, których ryczałt nie obejmuje (paliwo). To wszystko prowadzi do wniosku, że brzmienie art. 12 ust. 2a u.p.d.o.f. w pełni uzasadnia wykładnię, iż wartość przy- chodu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje również udostępnienie danemu pracownikowi paliwa, które nie stanowi odrębnego świadczenia”.

Przykłady orzeczeń

Kolejne orzeczenia korzystne dla podatników to:

-wyrok WSA w Opolu o sygn. akt I SA/ Op 68/16, który został zaskarżony przez Ministra Finansów, a którego skarga została oddalona wyrokiem z dnia 24 października 2018 r. sygn. akt II FSK3082/16,

-wyrok WSA w Warszawie o sygn. akt III SA/Wa 1925/15, który został zaskarżony przez Ministra Finansów, a którego skarga została oddalona wyrokiem z dnia 28 września 2018 r. sygn. akt II FSK 2654/16,

-wyrok WSA w Poznaniu o sygn. akt I SA/Po 1766/15, który został zaskarżony przez Ministra Finansów, a którego skarga kasacyjna została oddalona wy- rokiem z dnia 27 września 2018 r. sygn. akt II FSK 2430/16,

-wyrok WSA w Krakowie o sygn. akt I SA/Kr 824/16, który został zaskarżony przez Ministra Finansów, a którego skarga kasacyjna została oddalona wyrokiem z dnia 8 stycznia 2019 r. sygn. akt II FSK 3642/16.

Wszystkie przywołane orzeczenia łączy to, że rację mają podatnicy, a zastosowanie ryczał- tu jest wystarczające i kompletne dla określenia wartości przychodu pracownika z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia wynikającego z możliwości korzystania z samochodu firmowego dla celów prywatnych łącznie z paliwem. Pomimo tego, że możemy już mówić o jednolitej linii orzeczniczej, to organy w wydanych interpretacjach dalej podtrzymują swoje stanowisko, czego przykładem może być wy- dana w ostatnim czasie interpretacja indywidualna przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 stycznia 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.443.2018.3.ŁS, w której uznał, że koszty paliwa wykorzystywane- go do celów prywatnych przez pracownika nie stanowią elementu kwot ryczałtów określonych w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz sta- nowią odrębne, nieodpłatne świadczenie. Jak widać, stanowisko fiskusa jest nieugięte

i pomimo wielu przegranych spraw, dalej zajmuje niekorzystne dla podatników stanowisko. Nowe przepisy obowiązują już piąty rok z rzędu, a podatnicy dalej nie wiedzą, co robić, czy zastosować się do stanowiska sądów, czy organu. To jest jeden z wielu przykładów łamania prawa przez fiskusa, a spory niepotrzebnie trafiają do przeładowanych sprawami sądów. Podatnicy natomiast na rozstrzygnięcia w przywołanych sprawach czekali średnio trzy lata, co w żaden sposób nie wpływa pozytyw- nie na prowadzenie firm. Miejmy nadzieję, że na skutek licznych przegranych fiskus w koń- cu zmieni w tej kwestii zdanie.

 

tekst

MEC. VIOLETTA WEŁNICKA

doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa

Podatkowego Mariusz Gotowicz w Bydgoszczy

patroni merytoryczni
 • PZPM
 • ITS
 • PSPA
 • PGM
 • ZPL
 • PZWLP
 • Partnerstwo dla bezpieczenstwa drogowego
 • PZPO
 • SPRM
 • GFP Legal
 • Piszcz i Wspolnicy
 • SKFS
ZNAJDŹ NAS: